От 2014 г.АЕП ИНЖЕНЕРИНГ (бивш Завод АЕРОЕНЕРГОПРОМ) е лидер в сферата на инженеринговите и технологични услуги свързани с преработка и утилизация на различни видове отпадъци. Компанията участва както в разработването на проекти, така и в тяхното управление. Гордеем се с нашите иновативни идеи, революционни технологии и информационна отвореност, които са ключът към технологичния прогрес на обществото. Работили сме по десетки проекти, насочени към намиране на иновативни инженерни решения.

В какъвто и проект да участва AEP ENGINEERING, ние се ръководим преди всичко от високите стандарти за качество на предоставяните инженерингови услуги. Това означава, че спазваме принципите на социална и екологична отговорност и се фокусираме върху устойчиви дългосрочни резултати.

Ние разработваме най-добрите технологии за преработка на отпадъци. Нашите технологии и оборудване позволяват преработката на повече от 230 вида отпадъци от 1ви до 4ти клас на опасност.

Основни направления:

  • Иновативен високоефективен уред за кондензация и филтрация на пиролизни и други газове, който гарантира 100% пречистване от механични примеси и течни въглеводороди.
  • Разработка и производство на станции за подготовка на гориво предназначени за приготвяне на хидростабилизирани горива, които подобряват екологичните и енергийните параметри на котлите.
  • Промишлено производство на синтез газ и генериране на електрическа и топлинна енергия от газови турбини или двигатели с вътрешно горене.
  • Стационарни и мобилни дестилационни платформи предназначени за директна дестилация на въглеводородни суровини: пиролизни течности, масло и др.
  • Енергийно ефективно сушене на отпадъци с висока влажност. Високоефективно и високоскоростно сушене на биологични и изкуствени отпадъци с влажност до 90%.
  • Разработване и производство на софтуер за системи за управление на технологично оборудване.

В развитие:

Производство на вентилационна и отоплителна техника в мобилни и стационарни съоръжения. Оборудването е предназначено за отопление на различни обекти (платформи, хангари, работилници, спортни съоръжения и др.)

Официална страница: aep-eu.com