„НИК-Инженеринг” ЕООД е основано през 1999 г

Дружеството изпълнява строежи от високото строителство и транспортната инфраструктура.

Дружеството е член на Камарата на строителите в България и е вписано от нея в Централния професионален регистър на строителя.

Официална страница: nikbg.com