Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Доставка на Биополимерен реагент за дезактивация на 100 тона метални радиоактивни материали
(РАМ), чрез използване на нанокавитационни методи