Технологията включва:

 1. нанокавитанти за почистване, чрез еднократно промиване на:
  • отоплително оборудване (котли, водоподгреватели и други);
  • топлообменно оборудване (пластинчати, кожухо-тръбни и други топлообменници);
  • електролизери за производство на водород;
  • оборудване за пречиствателни инсталации и филтри;
  • друго оборудване;
 2. нанокавитанти за почистване на водоциркулиращи системи от карбонатни и нефтени утайки, биозамърсяване и корозия;
 3. нанотранзити – инхибитори за отлагания, корозия и биозамърсяване с цел предотвратяване на натрупването на отлагания и корозия във водни и парни системи и за коригирането на водно-химичните режими;
 4. нанобиоциди за предотвратяване на биозамърсяване във водни охладителни системи, охладителни кули и инфраструктура, премахване на микробната корозия и биологично разрушаване на конструктивните материали;
 5. инхибитори за пасивиране на повърхности с цел консервиране на оборудването и защита на системите по време на работа;
 6. технология за адаптиране и оптимизиране на използването на системата;
 7. система за бърз контрол на качеството на почистванията;

Описание на физическия процес:

Новите супер-молекулни препарати съдържат химически и биологично активни структури с променлива кинетика на физичните и химичните процеси при контакт с чужди вещества. Активните частици се разлагат до нетоксични съединения и образуват кавитационни зони при контакт с всякакви отлагания. Това води до излющване и разрушаване на отлаганията и биофилмите. В същото време чистият метал и другите структурни материали, които не са катализатори за разлагането, не се повреждат.
Икономичност и ефективност се постигат чрез оптимизиране на избора на препарати и тяхната концентрация в зависимост от вида на отлаганията и вида оборудване, което ви позволява да премахнете отлаганията напълно с минимални разходи за реагенти. Това води до подобряване на енергийната ефективност и пестене на енергийни ресурси в процесите на топло и електро производство, намаляване на емисиите на парникови газове и намалява генерирането на отпадъци.

Икономическият ефект от възстановяването на технологичните параметри на оборудването е:

 1. намаляване на разхода на гориво за единица продукция с от 10 до 100% в зависимост от условията и състоянието на оборудването при клиента;
 2. повишаване ефективността на отоплителното и топлообменното оборудването чрез възстановяване на топлообменните свойства и хидравличното съпротивление;
 3. осигуряване на по-добър контрол на оборудването и намаляване на откази на автоматиката и измервателните уреди;
 4. намаляване на износването и увеличаване на експлоатационния живот на оборудването.
 5. намаляване на аварийните ситуации и извънплановите ремонти;
 6. увеличаване на периода между планираните ремонти и др;

Технологията осигурява адаптиране към технологичния цикъл на Клиента и може да се прилага както по време на ремонтния период, така и по време на експлоатация, без необходимост от спиране на производството.
Необходими стъпки за прилагане на технологията:

 1. попълване на въпросен лист от Клиента ; технически одит на съоръжението; определяне на схемата на присъединяване и начина за работа; изчисляване на икономическия ефект;
 2. свързване, монтаж и пускане на хидравличната система;
 3. извършване на почистващи дейности;
 4. разработване на инструкции и обучение на персонала на Клиента;
 5. доставка на консумативи и технологична гаранционна поддръжка;