Основните цели на БААИ са:

 1. Да обедини усилията и ресурсите на организациите на България с цел изпълнение на проекти и обекти в България и чужбина;
 2. Да формира професионални екипи, да организира курсове за подготовка, квалификация и преквалификация на кадри в строителството и да се привлича водещи специалисти за участие в общи проекти;
 3. Да съдейства на членовете си за създаването на общи завършени продукти, които да бъдат реализирани в индустрията;
 4. Да изготвя тръжни книжа, оферти, експертизи, анализи, рецензии; да разработва технически стандарти и нормативни документи в областта на управлението и контрола на проекти и технологически съоръжения, да съдейства за следването и синхронизирането на международни стандарти и нормативни документи;
 5. Да организира международни работни срещи, семинари и симпозиуми за обмяна на опит и добри практики в подготовката и реализацията на управлението на строителни проекти, резултатите от които да бъдат публикувани на сайта на асоциацията и в нейно електронно издание;
 6. Да работи за опазване и възстановяване на природата, околната среда и предотвратяване на екологични проблеми, да формира природозащитна култура и да съдейства за повишаване на общественото съзнание относно начините за опазване и възстановяване на околната среда.

Задачите на БААИ са да:

 1. Насърчава и организира проучвания, срещи, проекти, конференции; да информира членовете си за задачи и перспективни разработки, необходими за атомната индустрия;
 2. Издава и разпространява информационни и образователни материали, печатни, аудио-визуални, мултимедийни продукти, включително разпространение по интернет на всякакви материали, популяризиращи дейността;
 3. Разработва, подкрепя и изпълнява проекти за осъществяване на съвременен достъп до информация;
 4. Организира и участва в провеждането на инициативи, свързани със защита и възстановяване на околната среда и изграждане на широко партньорство между обществени и научни организации, правителствени институции, медии, местни общности и бизнеса;
 5. Разработва и прилага проекти с подходящи професионални дейности;
 6. Организира събития с публичен характер, срещи, конкурси и други форми, свързани с активизирането на гражданското участие в обсъждането и решаването на актуални проблеми;
 7. Участва в посредничество и лобиране;
 8. Разработва, участва и реализира програми и мероприятия в областта на професионалното висше образование за специалисти в сферата на атомната индустрия и енергетиката, допълнителното образование и/или преквалификация по специалности за нуждите на тази индустрия като взаимодейства и сътрудничи с водещи ВУЗ в страната и чужбина, а така също корпоративни центрове за обучение и кфалификация на водещи световни корпорации и фирми в тази сфера.
 9. За нуждите на атомната индустрия и енергетиката да съдейства и насърчава разработки в областта на дигиталните технологии и IT, включително и базирани на технологиите на виртуалната, допълнена и смесена реалности.