Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД (ЦИЕС) е с утвърдено име на българския пазар в изпитванията и сертификацията на технически продукти, сертификацията на системи за управление, техническия надзор, контрола, обследването за енергийна ефективност и обученията.

Нотифициран орган е за Регламент строителни продукти (EC) 305/2011, Директивa машини 2006/42/EC, Директива излъчван шум от машини и съоръжения, които работят на открито 2000/14/ЕО и Директива електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС и Регламент (ЕС) 2016/425 – Лични предпазни средства.

ЦИЕС извършва изпитвания и доброволна сертификация на електрически съоръжения в обхвата на Директива нисковолтови съоръжения 2014/35/EC.

Официална страница: www.ctec-sz.com