Иновативен метод за диагностично изследване за оценка на техническите състояние на техническо оборудване, индустриална инфраструктура, критични инсталации, стоманобетонни конструкции, обществени съоръжения на базата на акустична емисия.

AED Polska Sp. z o. o. е компания с дългогодишен опит в областта на диагностичните услуги, базирани на методи за безразрушителен контрол (NDT). През 2005 г. AED Polska Sp. z o. o. установи сътрудничество със специалисти от световна класа в областта на изследванията,...

Инсталация за преработка на отработени газове (CO и CO2) в метан (CH4)

Енергиен холдинг „ГрандПрестиж“ предлага на вашето внимание най-новите разработки в областта на използването на отпадни газове от металургичното производство. Индустриалната инсталация, разработена от тях, прави възможно ефективното преработване на...

Технология за предварителна обработка и сушене на възобновяема растителна биомаса, селскостопански отпадъци и отпадъци с високо съдържание на влага по метода на парна експлозия

Биотехнологичната обработка на дървесни и селскостопански отпадъци дава възможност за получаване на различни полезни продукти: биобутанол, етилен, етиленгликол, етаноламин, органични киселини, аминокиселини, захарни алкохоли, диоли, фурани, естери, алкани, алкени,...

Технология за повишаване на енергийната ефективност на топлотехнически съоръжения

Технологията включва: нанокавитанти за почистване, чрез еднократно промиване на: отоплително оборудване (котли, водоподгреватели и други); топлообменно оборудване (пластинчати, кожухо-тръбни и други топлообменници); електролизери за производство на водород; оборудване...

ТЕРМОПАНЕЛИ (ЛЪЧИСТИ ПАНЕЛИ)

Лъчистият панел се състои от стоманен лъчист екран с пресовани в него галванизирани стоманени тръби, през които се движи нагрятата вода, и топлоизолация, която е положена отгоре (вътре) в екрана, за да се намалят топлинните загуби посредством конвекция. Основни...

Механично пречистване на вода

United Waters International AG (UWI) е със седалище в Цуг, Швейцария с дъщерни дружества в Китай, Индия и Швеция. Международният екип на UWI притежава уникална техническа експертиза, включително някои от водещите специалисти с опит в геологията, хидрологията,...